TruyenFun có địa chỉ mới → Truyen1h.Org - Mong các bạn tiếp tục ủng hộ.
Thi��ch
[Trọng sinh] Trọng sinh chim sẻ biến phượng hoàng

[Trọng sinh] Trọng sinh chim sẻ biến phượng hoàng

Tác giả:

9813 39

Ti?n sinh cha m? qua ??i c�ng ???ng b? nh� b�n t? t? l?a ?i l�m tam b?i ti?u th? ?i l�n m?t c�i kh�ng v? l? Ki?p n�y cha m? nh? tr??c qua ??i kh? ta h?n nh?t phi?u ph� th�n th�ch, ngay c? ch?a bao gi? g?p m?t th�n sinh ph? th�n c?ng xu?t hi?n, quan c�n kh�ng ti?u ?�u Ti?n sinh l�ng ta y�u c�i kia h?n, d�ng ti?n c?a ta ?u?i theo c?a h?n b?n g�i Ki?p n�y c�i g� kh�ng ti?p th? c?a ng??i y�u ng??i ph?i ?i nh?y l?u t? s�t, kia b?n h?u tr�n l?u x?p h�ng ?i th�i Ti?n sinh t�nh ph?, h? ly tinh danh hi?u c�ng v?i ta ng?n ng?i khi c�n s?ng, nh?ng kh�ng c� ???c ??n m?t ?o?n ch�n �i Ki?p n�y mu?n k?t h�n ta nha qu?n ng??i l� nh�n v?t n?i ti?ng tr�m v?n l� v?n h?c thanh ni�n x?p h�ng l�u! Uy ! M?t sau kia ch�nh th�i, ng??i kh�ng ?? t? c�ch nha, ??ng qu?y r?i Ti?n sinh ta l� m?t c�i ?au kh? gi�y d?a ti?u chim s? Ki?p n�y xem ta d?c h?a ph??ng ho�ng nh? th? n�o ngao du c?u thi�n

[Xuyên không-giang hồ] Võ lâm manh chủ

[Xuyên không-giang hồ] Võ lâm manh chủ

Tác giả:

7401 46

? "Ta mu?n l�m v� l�m minh ch?!" �� ?�y l� T� Ti?u V? g?n nh?t m?c ti�u. Kh�ng ph?i n�ng cu?ng v?ng, m� l� n�ng ch? c� l�n l�m v� l�m minh ch? sau m?i c� th? v? nh�... Tr?m m� cho Internet tr� ch?i n�ng, b?i v� qu� m?c ??c � v�nh v�o, m� b? nh�n gi?n d? d??i n�m ?i ch�n th?t t?ng h??ng giang h?. V� th?, l?ch s? th??ng li?n h?n m?t c�i v� li�m s? xuy�n qua gi?. Ph?n n? BOSS n�i cho n�ng: tr? phi l�n l�m v� l�m minh ch?, n?u kh�ng ??ng ngh? v? nh�! ???c r?i! L�m cho n�ng ??p nh?t thi?u hi?p thi?u t� tho�t ph� "Ph??ng t�m", h??ng t?i v� l�m minh ch? ngai v�ng ?i t?i ?i! Xem, m?t c�i Nga Mi ph�i nho nh? nh�m l?a n? ?? t?, nh? th? n�o x?ng b� v� l�m! �ch... N?u l� v� l�m "Manh" ch? c?ng kh�ng th? ???c t�nh qu� quan ?�u? ? ?� mu?n ??a ra th? tr??ng th?t th? th? ? ?? v� l�m manh ch? ? cao th?p s�ch + chung k?t thi�n m?t b? tam s�ch ? ?? ho�ng gia nh� tr? ? m?t b? tam s�ch ? ?? c�ng ch�a phao phao long ? to�n nh?t s�ch ? ?? thi�n ngo?i phi ti�n ? to�n nh?t s�ch ?

liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan