Cuddlehams
silent love. | jisung

silent love. | jisung

Tác giả:

5935 412

không cần quá phô trương. chỉ cần tớ yêu em là đủ.

ambivalence | jeno

ambivalence | jeno

Tác giả:

11762 1100

our love hate relationship.

if only i could • haechan

if only i could • haechan

Tác giả:

183 24

"giá như anh đã từng"

𝗲𝗹𝘆𝘀𝗶𝗮𝗻 • haechan

𝗲𝗹𝘆𝘀𝗶𝗮𝗻 • haechan

Tác giả:

7773 550

𝗲𝗹𝘆𝘀𝗶𝗮𝗻: peaceful, perfect just as our relationship

𝐛𝐚𝐢𝐬𝐞𝐦𝐚𝐢𝐧 • chenle

𝐛𝐚𝐢𝐬𝐞𝐦𝐚𝐢𝐧 • chenle

Tác giả:

11977 1160

• 𝐛𝐚𝐢𝐬𝐞𝐦𝐚𝐢𝐧 • [n.] a kiss on the hand

chúng ta | marklee

chúng ta | marklee

Tác giả:

131 14

"if i had to choose again, it would definitely not be you. cause you're the precious moments of mine, not an option."

𝘶𝘴 • jaemin

𝘶𝘴 • jaemin

Tác giả:

12965 994

"we were not born to be shine, we were born to be one"

liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan